Wersje językowe
Budownictwo i Prawo

Budownictwo i Prawo PL / EN (ISSN 1428-8516, e-ISSN 2956-8587)

 

                                                                                                      (angielska wersja jęz.   )

Od 1997 r. wydajemy specjalistyczne naukowe czasopismo pt. BUDOWNICTWO I PRAWO kwartalnik (ISSN 1428-8516, e-ISSN 2956-8587), w którym na bieżąco informujemy o prawnych aspektach szeroko pojętego procesu budowlanego. Wykaz numerów BIP>>>

 

W obszarze prac naukowych specjalizujemy się w publikacji monografii naukowych, prac habilitacyjnych i prac doktorskich; publikacji pokonferencyjnych; prac promocyjnych, tj. prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie; artykułów naukowych wydawanych w czasopiśmie naukowym „Budownictwo i Prawo” oraz w ramach wydawnictw zwartych (w formie rozdziałów); innych prac naukowych.

 

W naszym dorobku znajdują się artykuły naukowe z obszaru nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawnych i innych, m.in. z zakresu: prawa budowlanego, architektury, gospodarki przestrzennej, warunków techniczno-budowlanych, uprawnień budowlanych, projektowania, zamówień publicznych, podstaw normatywnych kosztorysowania, prawa cywilnego i gospodarczego, umów o roboty budowlane i projektowe oraz procesów inwestycyjno-budowlanych a także ekonomii oraz podatków.

 

Oferta Wydawnictwa w obszarze publikacji naukowych skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych publikowaniem naukowym. 

 

Publikacje te skierowane są głównie do uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: inwestorów, projektantów, architektów, inżynierów, inspektorów nadzoru, kierowników budów oraz robót budowlanych, tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Współpracujemy z uczonymi z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą w charakterze autorów, redaktorów i recenzentów. Obsługujemy konferencje, targi, kongresy, sympozja, a także bierzemy czynny udział w pracach Komitetów Technicznych PKN.

 

Naszymi autorami jest zespół wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków specjalizujących się w różnych dziedzinach budownictwa. Stale współpracujemy z uczelniami, instytutami, ministerstwami oraz urzędami i izbami nadzoru budowlanego.

 

Wydawnictwo stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

 

Przed akceptacją do wydania, publikacje zgłoszone do wydawnictwa są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej lub fachowej.

 

Szczegółowe Zasady etyki wydawniczej Wydawnictwa POLCEN Sp. z o.o., w tym zasady recenzowania tekstów określa odrębny dokument.

  

Całkowita wartość punktowa dla artykułów naukowych zamieszczonych w czasopiśmie Budownictwo i Prawo wynosi 20 pkt. (przypisane dyscypliny naukowe: architektura i urbanistyka; nauki prawne) zgodnie z listą zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Link: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

 

 

Zapraszamy do publikowania na łamach „Budownictwa i Prawa” artykułów naukowych, informacyjnych i wypowiedzi dyskusyjnych oraz prenumerowania „Budownictwa i Prawa”.

 

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie:

 

 

PBN/POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-6636b865-257f-4021-8b2d-102f341fa108


BazTech http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff813ad3-51a4-40ea-aee4-064de1c9d494?q=4e1f34c9-f21e-438d-9376-91d5b7dc8e66$1&qt=IN_PAGE

 

 

 

ICI Journals Master List / ICI World of Journals Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=BUDOWNICTWO%20I%20PRAWO  

Czasopismo „BUDOWNICTWO I PRAWO (ISSN: 1428-8516, e-ISSN 2956-8587)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 97,13

Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2018 Index Copernicus Value(ICV) za rok 2020 wynosił ICV 2019 = 78.28.

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2021 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w Paszporcie Państwa czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12640&lang=pl

 

 

Biblioteka Nauki Ceon http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=56fe1a12-f604-4d8b-99f9-9830516c95f5

 

Wszystkie numery czasopisma: https://www.polcen.com.pl/kategoria/110221/0/budownictwo-i-prawo/

 Informacje dla Autorów: https://www.polcen.com.pl/strona/dlaautorow

Zasady etyki wydawniczej: https://www.polcen.com.pl/strona/Zasadyetyki

Polityka prywatności RODO: https://www.polcen.com.pl/strona/cookies

 

_______________________________

Wersja językowa EN

Since 1997, we have been publishing a specialized scientific journal entitled CONSTRUCTION AND LAW quarterly (ISSN 1428-8516, e-ISSN 2956-8587), in which we keep you informed about the legal aspects of the broadly understood construction process. List of numbers BIP>>> 

 

In the area of scientific work, we specialize in the publication of scientific monographs, habilitation theses and doctoral theses; post-conference publications; promotional theses, i.e. master's, engineering, bachelor's theses; scientific articles published in the scientific journal "Budownictwo i Prawo" and as part of monographs (in the form of chapters); other scientific works.
 
Our achievements include scientific articles in the field of social sciences, engineering and technology, humanities, economics, law and others, incl. in the field of: construction law, architecture, spatial management, technical and construction conditions, construction qualifications, design, public procurement, normative basis for costing, civil and economic law, construction and design contracts as well as investment and construction processes as well as economy and taxes.
 
The offer of the publishing house in the field of scientific publications is addressed to students, doctoral students and researchers, as well as to participants of the investment and construction process: investors, designers, architects, engineers, supervision inspectors, site and construction managers, i.e. people who perform independent technical functions in the construction industry.
 
We work with scientists from various research centers in Poland and abroad as authors, editors and reviewers. We support conferences, fairs, congresses, symposia, and we take an active part in the work of PKN's Technical Committees.
 
Our authors are a team of outstanding experts, theorists and practitioners specializing in various fields of construction. We constantly cooperate with universities, institutes, ministries as well as construction supervision offices and chambers.
 
The publishing house applies the principles of publishing ethics aimed at counteracting unfair publishing practices, in accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/
 
Before being accepted for publication, the publications submitted to the publishing house are verified in terms of their compliance with the principles of publishing ethics, reliability and scientific or professional value.
 
Detailed rules of publishing ethics at the Publishing House of POLCEN Sp. z o.o., including the rules for reviewing texts, are specified in a separate document.

The total point value for scientific articles published in the BUDOWNICTWO I PRAWO (CONSTRUCTION AND LAW) magazine is 20 points. (assigned scientific disciplines: architecture and urban planning; legal sciences) in accordance with the list included in the Announcement of the Minister of Science of January 5, 2024 on the list of scientific journals and peer-reviewed materials from international conferences

Link: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
We invite you to publish scientific and informational articles, as well as discussion statements in "Budownictwo i Prawo".

The journal is indexed in the following databases:

PBN/POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-6636b865-257f-4021-8b2d-102f341fa108

BazTech http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff813ad3-51a4-40ea-aee4-064de1c9d494?q=4e1f34c9-f21e-438d-9376-91d5b7dc8e66$1&qt=IN_PAGE

ICI Journals Master List / ICI World of Journals  Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=BUDOWNICTWO%20I%20PRAWO

The journal "BUDOWNICTWO I PRAWO (ISSN: 1428-8516, e-ISSN 2956-8587)" passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2021.

Based on the verification of the information from the evaluation survey and the analysis of the 2021 editions of the journal, the Index Copernicus Value (ICV) for 2021 was determined.

ICV 2021 = 97.13

This indicator increased compared to 2019.Index Copernicus Value (ICV) for 2020 was ICV 2020 = 78.28

The designated rating is visible on the ICI Journals Master List 2021 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml and in your journal Passport https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12640&lang=pl

 

 

Ceon Science Library  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=56fe1a12-f604-4d8b-99f9-9830516c95f5

 

All issues of the journal: https://www.polcen.com.pl/kategoria/110221/0/budownictwo-i-prawo/

 

Information for Authors: https://www.polcen.com.pl/strona/dlaautorow

Principles of publishing ethics: https://www.polcen.com.pl/strona/Zasadyetyki

GDPR privacy policy: https://www.polcen.com.pl/strona/cookies

 


Wersja językowa PL

 

 

WYKAZ NUMERÓW czasopisma "Budownictwo i Prawo"


  

BiP nr 4/2021

 


  

BiP nr 3/2021


  

BiP nr 2/2021


  

BiP nr 1/2021 

 

 


 

 


 

Spis treści>>>

 

Fragment>>>
 

Diagnostics of concrete structures after exposure to high temperatures


Improper use or outdoor placement
of lighting devices.

Efficiency of photovoltaic panels

Eligibility to qualify the intended withdrawal from the approved construction design

 

Spis treści>>>

 

Fragment>>>

 

  

 

Periodic inspections of multi-family residential buildings


Coercive fine and substitute enforcement in administrative enforcement in the field of building maintenance


Use of buildings

New rules for assessing the strength and homogeneity of concrete

 

 

Spis treści>>>

 

Fragment>>>

 

 

Organization of the construction of onshore wind farms

Deviations from technical and construction regulations

Simplified legalization of unauthorized construction

Qualification of buildings in terms of property tax receivables

Building area and the area of biologically active land

 

 

Spis treści>>>

 

Fragment>>>

 

 

 

 

 

 


  

BiP nr 4/2020 

 


  

BiP nr 3/2020 


  

BiP nr 2/2020 


  

BiP nr 1/2020 

 

 

 

 

  

Deviations from technical and construction regulations

Construction project in the light of the amendment to the construction law

Thermomodernization without errors - heat pumps

 

Spis treści>>>

 

Fragment>>>

 

Enterprise energy audit as a basis for improving energy management

Contemporary modular construction as a continuation of large-panel construction

Public procurement, salary indexation

 

Spis treści>>>


Fragment>>>

 

Możliwości uzyskania oszczędności energii w przedsiębiorstwach

Wspólne środowisko danych w zarządzaniu inwestycją budowlaną w technologii BIM

Zagadnienia dobrowolnego znakowania CE innowacyjnych wyrobów budowlanych

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

Określanie powierzchni użytkowej budynków - nieużyteczne fragmenty budynku

 

 

Spis treści>>>

 

Fragment>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści>>>

 

Fragment>>>

 

Promocje
Budownictwo i Prawo nr 2/2022 plik PDF
Budownictwo i Prawo nr 2/2022 plik PDF

22,00 zł

Cena regularna: 24,00 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
szt.
BUDOWNICTWO I PRAWO (kwartalnik wersja papierowa) - PRENUMERATA NA 2024 rok
BUDOWNICTWO I PRAWO (kwartalnik wersja papierowa) - PRENUMERATA NA 2024 rok

114,00 zł

Cena regularna: 152,00 zł

Najniższa cena: 136,80 zł
szt.
PAKIET6 – Efektywność energetyczna budynków (5 książek + e-book) – 30% rabatu
PAKIET6 – Efektywność energetyczna budynków (5 książek + e-book) – 30% rabatu

455,00 zł

Cena regularna: 650,00 zł

Najniższa cena: 260,00 zł
szt.
Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych - WYPRZEDAŻ
Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych - WYPRZEDAŻ

9,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

Najniższa cena: 9,00 zł
szt.
Budownictwo i Prawo nr 2/2023 e-book
Budownictwo i Prawo nr 2/2023 e-book

28,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 31,00 zł
szt.
Projektowanie mieszkań - plik PDF
Projektowanie mieszkań - plik PDF

80,00 zł

Cena regularna: 105,00 zł

Najniższa cena: 68,00 zł
szt.
PAKIET11 – Kosztorysowanie i zamówienia publiczne (3 książki + e-book) – 25% rabatu
PAKIET11 – Kosztorysowanie i zamówienia publiczne (3 książki + e-book) – 25% rabatu

99,00 zł

Cena regularna: 135,00 zł

Najniższa cena: 262,00 zł
szt.
Budownictwo i Prawo nr 3/2022 plik PDF
Budownictwo i Prawo nr 3/2022 plik PDF

22,00 zł

Cena regularna: 24,00 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
szt.
Budownictwo i Prawo nr 1/2022 plik PDF
Budownictwo i Prawo nr 1/2022 plik PDF

22,00 zł

Cena regularna: 24,00 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
szt.
Budownictwo i Prawo nr 4/2023 plik PDF
Budownictwo i Prawo nr 4/2023 plik PDF

28,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 32,00 zł
szt.
Budownictwo i Prawo nr 2/2024 plik PDF
Budownictwo i Prawo nr 2/2024 plik PDF

33,00 zł

Cena regularna: 38,00 zł

Najniższa cena: 38,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl