Wersje językowe
Informacje dla Autorów

Informacje - Wytyczne dla Autorów
                                                                         (angielska wersja językowa   )

PREZES I REDAKTOR NACZELNY

Ryszard Sobolewski

wydawnictwo@polcen.com.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY

Janusz Wróblewski

redakcja@informacjainstal.com.pl

REDAKTOR JĘZYKOWY

– TŁUMACZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Jacek Sobolewski

info@polcen.com.pl

REDAKTOR JĘZYKOWY

Anna Bogdańska

redakcja@polcen.com.pl

REDAKTOR STATYSTYCZNY

dr hab. inż. Anna Głowacka

SEKRETARZ REDAKCJI

Aneta Radziszewska

wydawnictwo@polcen.com.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE

ARTKOM Tomasz Drążek

ADRES REDAKCJI

POLCEN Sp. z o.o.

00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

fax 22 122 15 32, tel. 22 622 29 62

e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl

www.polcen.com.pl

(księgarnia internetowa)

WYDAWCY:

 • Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
 • Ośrodek Informacji „Technika

instalacyjna w budownictwie”

 

 

Wytyczne dla autorów

Całkowita wartość punktowa dla artykułów naukowych zamieszczonych w czasopiśmie Budownictwo i Prawo wynosi 20 pkt. (przypisane dyscypliny naukowe: architektura i urbanistyka; nauki prawne) zgodnie z listą zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Link: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

 

Zapraszamy do publikowania na łamach „Budownictwa i Prawa” artykułów naukowych, informacyjnych i wypowiedzi dyskusyjnych oraz prenumerowania „Budownictwa i Prawa”.

 

Przyjmujemy do opublikowania (bez pobierania opłat) tylko prace oryginalne, wcześniej nie publikowane w jakiejkolwiek formie. Niedopuszczalne jest jednoczesne wysłanie tego samego artykułu do innego czasopisma. Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów  oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz  dokonywania streszczeń – o czym powiadamia autora. Na wyraźne życzenie autora możemy tekst artykułu , przed jego opublikowaniem, przesłać w formie pdf celem ostatecznego zatwierdzenia do druku. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
Nadesłane artykuły naukower są recenzowane. Regulamin, druk  recenzji (w języku polskim i angielskim) oraz wykaz recenzentów znajdują się na naszej stronie internetowej .
Artykuły należy przysyłać na adres : redakcja@polcen.com.pl

– tekst w formacie TXT, DOC (Ms Word)

– objętość ok. 14 000 - 22 000 znaków

 – rysunki, zdjęcia, tabele i inne tego typu w plikach: tif, jpg (rozdzielczość 300), pdf (przygotowany w jakości do druku).
Artykuł powinien składać się z: wprowadzenia, opisu  badań, wyników (wraz z omówieniem), podsumowania/wniosków, wykazu literatury.
Artykuł powinien zawierać:
– tytuł , streszczenie, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
– podpisy pod rysunkami i tabelami w języku polskim i angielskim,
– imiona, nazwiska , stopnie naukowe i zawodowe oraz : miejsce pracy   autorów,  wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji ( informację , kto jest autorem: koncepcji, założeń, metod, protokółu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji),
– pozycje wykorzystanej literatury wraz z odnośnikami w tekście  [x], wg obowiązujących zasad. Mile widziane cytowanie artykułów opublikowanych w Budownictwie i Prawie.
– informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

– niezbędne  jest podanie następujących danych: imię i nazwisko autora (autorów), stopień lub tytuł naukowy (jeśli dotyczy), numer ORCiD (jeśli dotyczy), afiliację, aktualny telefon, e-mail (adres e-mail zostanie opublikowany przy nazwisku autora).
– prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
Autorzy otrzymują do podpisania umowę z wydawcą czasopisma BUDOWNICTWO I PRAWO – POLCEN Sp. z o.o. dot. przeniesienia praw autorskich na wydawnictwo. Autorzy odpowiedzialni są za przestrzeganie prawa autorskiego –  w tym, treść artykułu oraz wykorzystywane w niej rysunki, fotografie, tabele powinny stanowić własny dorobek autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania.
 
 
Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship
Definicje:
– ghostwriting – przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji,
– guest authorship (honorary authorship) – przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Rozwiązania przyjęte przez redakcję POLCEN mają na celu przeciwdziałanie powyższym przypadkom. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja w „Wytycznych dla autorów” wymaga od autorów publikacji podania wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem  informacji, kto jest autorem: koncepcji, założeń, metod, protokółu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
Redakcja wyjaśnia, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów: instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych przekazanych do publikacji w kwartalniku BUDOWNICTWO I PRAWO

 1. Redaktor Naczelny w oparciu o sugestie Redaktorów Tematycznych powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów POLCEN, przy czym:
 2. A)W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów  musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Do celów recenzji sporządzono formularz w języku angielskim (załącznik).
 3. B)Między recenzentem a autorem nie mogą zachodzić:
  –  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  –  relacje podległości zawodowej,
  –  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. C) Recenzentom nie są ujawniane nazwiska autorów i ich afiliacja.
 5. Recenzenci w oparciu o kwestionariusz recenzji dokonują oceny artykułu w wyznaczonym przez Redaktora Naczelnego terminie. Recenzja ma formę pisemną.
 6. W przypadku pozytywnej recenzji artykuł kierowany jest do Redaktora Językowego a następnie do DTP drukarni.
 7. W przypadku konieczności wniesienia poprawek – artykuł odsyłany jest do Autora/ów z wyznaczonym terminem ich wykonania.
 8. Poprawiony artykuł Redaktor Naczelny , po zasięgnięciu opinii Redaktorów Tematycznych , kieruje do Redaktora Językowego a następnie do DTP drukarni. W przypadku wątpliwości zasięga opinii Recenzentów.

6.W przypadku artykułu zawierającego elementy rachunku statystycznego, zostaje on skierowany do recenzji przez Redaktora Statystycznego.

 1. Artykuł może być nie przyjęty do publikacji po negatywnej ocenie przynajmniej jednego recenzenta lub nie wprowadzeniu uwag recenzentów. Ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny po konsultacji z odpowiednim Redaktorem Tematycznym.
 2. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane;
 3. Recenzent nie zna nazwiska autora artykułu, który ma recenzować, natomiast autor nie zna nazwiska recenzenta swojego artykułu.
 4. Czas procedowania manuskryptów

– Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów – 5 dni

– Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów – 7 dni

– Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł – 19 dni

 

Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości w swojej wersji papierowej (najczęściej w nr 4) oraz na stronie www.polcen.com.pl listę recenzentów (poniżej).

 

 1. A)   Lista recenzentów jest otwarta.
 2. B)   Recenzentem może być członek Rady Programowej kwartalnika BUDOWNICTWO I PRAWO.

 

Pobierz formularz recenzji artykułu >> 

  

Article review questionnaire >> ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ >>
 

Lista recenzentów kwartalnika BUDOWNICTWO I PRAWO

prof.  Houari Ameur - Algeria

dr inż. Adam Baryłka

mgr Wojciech Bugajski

mgr inż. Maria Dreger

dr inż. Jerzy Dylewski

inż. Frank Frössel - Niemcy

dr Małgorzata Godlewska

mgr inż. Mirosław Giera

mgr Katarzyna Grota

dr inż. Zbigniew Kacprzyk

dr inż. Mariusz Kłos

mgr inż. arch. Kazimierz Kobylecki

mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski

mgr Katarzyna Krępa

prof. dr hab. inż. Jozef Kris - Słowacja

mgr inż. Feliks Kutrowski

prof. dr inż. Miroslav Kyncl - Czechy

dr inż. Leszek Laskowski

mgr Marcin Lidzbarski

prof. Andrzej S. Nowak - USA

mgr Katarzyna Orlińska-Dejer

dr inż. Artur Piekarczuk

dr inż. Andrzej Pogorzelski

dr inż. Stefan Pyrak

dr inż. Maciej Robakiewicz

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

dr inż. Jerzy Sewerynik

dr hab. Joanna Smarż

dr inż. Andrzej Tomana

mgr inż. Andrzej Warwas

prof. dr hab. inż. arch. Witold Werner

dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz

mgr inż. Lidia Więcław-Bator

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

mgr inż. Arkadiusz Woźniak

dr Hubert Wysoczański

dr inż. Kazimierz Żarski

 

Rada Programowa kwartalnika BUDOWNICTWO I PRAWO

dr hab. Joanna Smarż – przewodnicząca

dr inż. Stefan Pyrak – z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Jozef Kris – Słowacja

prof. dr inż. Miroslav Kyncl – Czechy

inż. Frank Frössel – Niemcy

dr inż. Jarosław Szulc

dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz

prof. Andrzej S. Nowak - USA

 

 

Czasopismo BUDOWNICTWO I PRAWO jest indeksowane w bazie:

 

PBN/POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-6636b865-257f-4021-8b2d-102f341fa108

BazTech http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff813ad3-51a4-40ea-aee4-064de1c9d494?q=4e1f34c9-f21e-438d-9376-91d5b7dc8e66$1&qt=IN_PAGE

 

ICI Journals Master List / ICI World of Journals Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=BUDOWNICTWO%20I%20PRAWO

 

Biblioteka Nauki Ceon http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=56fe1a12-f604-4d8b-99f9-9830516c95f5

 

 

_______________________________

Wersja językowa EN 

 

CHAIRMAN AND EDITOR

Ryszard Sobolewski

wydawnictwo@polcen.com.pl 

LEADING EDITOR

Janusz Wróblewski 

redakcja@informacjainstal.com.pl 

LANGUAGE EDITOR

- ENGLISH TRANSLATOR

Jacek Sobolewski

info@polcen.com.pl

LANGUAGE EDITOR

Anna Bogdańska

redakcja@polcen.com.pl 

STATISTICAL EDITOR

dr hab. inż. Anna Głowacka

EDITOR'S SECRETARY

Aneta Radziszewska

wydawnictwo@polcen.com.pl 

GRAPHIC DESIGN

ARTKOM Tomasz Drążek

EDITORIAL ADDRESS

POLCEN Sp. z o.o.

00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31

fax 22 122 15 32, tel. 22 622 29 62

e-mail: wydawnictwo@polcen.com.pl 

www.polcen.com.pl 

(online bookstore)

PUBLISHERS:

 • Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
 • Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”

 

 

Guidelines for authors

The total point value for scientific articles published in the BUDOWNICTWO I PRAWO (CONSTRUCTION AND LAW) magazine is 20 points. (assigned scientific disciplines: architecture and urban planning; legal sciences) in accordance with the list included in the Announcement of the Minister of Science of January 5, 2024 on the list of scientific journals and peer-reviewed materials from international conferences

Link: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-05-stycznia-2024-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
  

We invite you to publish scientific and informational articles, as well as discussion statements in "Budownictwa i Prawa", and subscribe to "Budownictwa i Prawa". We accept for publication (free of charge) only original works, not previously published in any form. It is unacceptable to send the same article to another journal at the same time. The editorial office does not return the submitted materials and reserves the right to edit and shorten texts as well as to make summaries - about which the author is notified. At the express request of the author, we can send the text of the article before its publication in PDF format for final approval for printing. The editorial office is not responsible for the content of advertising materials. The submitted scientist's articles are reviewed. The regulations, the review form (in Polish and English) and the list of reviewers are available on our website. 

 

Articles should be sent to the following address: wydawnictwo@polcen.com.pl - text in TXT, DOC (Ms Word) format- volume approx. 12,000 - 14,000 characters - drawings, photos, tables and others of this type in files: tif, jpg (resolution 300), pdf (prepared in print quality). The article should consist of: introduction, description of research, results (with an overview), summary / conclusions, list of literature. The article should contain:- title, summary, keywords in Polish and English,- captions under figures and tables in Polish and English,- names, surnames, academic and professional degrees as well as: place of work of authors, contribution of individual authors to the publication (information who is the author of: the concept, assumptions, methods, protocol, etc. used in the preparation of the publication),- items of the used literature with references in the text [x], according to the applicable rules.
- it is necessary to provide the following data: name and surname of the author (authors), degree or academic title (if applicable), ORCiD number (if applicable), affiliation, current telephone number, e-mail (e-mail address will be published next to the author's name) .
- please provide complete bibliographic descriptions of items quoted in footnotes and included in the bibliography, and quote verified citations.
Quoting articles published in Budownictwo i Prawo is welcome.- information on the sources of financing of publications, contribution of scientific and research institutions, associations and other entities (financial disclosure). The authors receive a contract with the publisher of the BUDOWNICTWO I PRAWO - POLCEN Sp. z o.o. regarding the transfer of copyrights to the publishing house. Authors are responsible for observing the copyright - including the content of the article and the drawings, photographs and tables used in it, should constitute the author's own output or must be described in accordance with the rules of citation. 

 

Procedure for counteracting cases of ghostwriting and guest authorshipDefinitions:- ghostwriting - a case where someone has made a significant contribution to the publication, without disclosing his participation as one of the authors or without mentioning his role in the acknowledgments contained in the publication,- guest authorship (honorary authorship) - the case when the author's participation is negligible or did not take place at all, and yet he is the author / co-author of the publication.The solutions adopted by the POLCEN editorial office are aimed at counteracting the above-mentioned cases. In accordance with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education, the editorial board in the "Guidelines for authors" requires the authors of the publication to provide the contribution of individual people to the publication (including information who is the author of: the concept, assumptions, methods, protocol, etc. used in the preparation of the publication), the author submitting the article bears the main responsibility.The editors explain that ghostwriting and guest authorship are a manifestation of scientific misconduct, and all detected cases will be unmasked, including notifying the relevant entities: institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.The editorial office documents all manifestations of scientific misconduct, especially breaking and violating the rules of ethics in force in science. 

 

Review procedure for scientific articles submitted for publication in the BUDOWNICTWO I PRAWO quarterly1. The Editor-in-Chief, based on the suggestions of the Thematic Editors, appoints at least two independent reviewers from the POLCEN reviewer list, where:A) In the case of texts written in a foreign language, at least one of the reviewers must be affiliated with a foreign institution other than the nationality of the author of the work. For the purpose of the review, an English form has been prepared (annex).B) The following cannot occur between the reviewer and the author:- direct personal relationships (kinship, legal relationships, conflict),- relationships of professional subordination,- direct scientific cooperation during the last two years preceding the preparation of the review.C) Reviewers are not disclosed the names of the authors and their affiliation.2. Based on the review questionnaire, the reviewers evaluate the article within the time limit set by the Editor-in-Chief. The review is in writing.3. In the case of a positive review, the article is sent to the Language Editor and then to the DTP printing house.4. If corrections are necessary - the article is sent back to the Author (s) with the deadline for their implementation.5. The corrected article, the Editor-in-Chief, after consulting the Thematic Editors, sends it to the Language Editor and then to the DTP printing house. In case of doubts, it consults the Reviewers.6. In the case of an article containing elements of a statistical calculation, it is submitted for review by the Statistical Editor.7. An article may not be accepted for publication after a negative evaluation of at least one reviewer or failure to introduce comments from reviewers. The final decision is made by the Editor-in-Chief after consultation with the appropriate Theme Editor.8. The names of the reviewers of individual articles are not disclosed;9. The reviewer does not know the name of the author of the article to be reviewed, while the author does not know the name of the reviewer of his article.10. Manuscript processing time- Average time for initial manuscript evaluation - 5 days- Average time for a manuscript review - 7 days- The average time in which an article is published - 19 days 

 

 

Once a year, the journal publishes the list of reviewers in its paper version (usually in no. 4) and on the website www.polcen.com.pl (below). 

 

A) The list of reviewers is open.B) A reviewer may be a member of the Program Board of the BUDOWNICTWO I PRAWO quarterly. 

 

 

Pobierz formularz recenzji artykułu >> 

  

Article review questionnaire >> 

 

PRINCIPLES OF PUBLISHING ETHICS >> 

 

List of reviewers of the BUDOWNICTWO I LAW quarterly

 

prof.  Houari Ameur - Algeria

dr inż. Adam Baryłka

mgr Wojciech Bugajski

mgr inż. Maria Dreger

dr inż. Jerzy Dylewski

inż. Frank Frössel - Niemcy

 dr Małgorzata Godlewska

mgr inż. Mirosław Giera

mgr Katarzyna Grota

dr inż. Zbigniew Kacprzyk

dr inż. Mariusz Kłos

mgr inż. arch. Kazimierz Kobylecki

mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski

mgr Katarzyna Krępa

prof. dr hab. inż. Jozef Kris - Słowacja

mgr inż. Feliks Kutrowski

prof. dr inż. Miroslav Kyncl - Czechy

dr inż. Leszek Laskowski

mgr Marcin Lidzbarski

prof. Andrzej S. Nowak - USA

 mgr Katarzyna Orlińska-Dejer

dr inż. Artur Piekarczuk

dr inż. Andrzej Pogorzelski

dr inż. Stefan Pyrak

 dr inż. Maciej Robakiewicz

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

dr inż. Jerzy Sewerynik

dr hab. Joanna Smarż

dr inż. Andrzej Tomana

mgr inż. Andrzej Warwas

prof. dr hab. inż. arch. Witold Werner

dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz

 mgr inż. Lidia Więcław-Bator

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

mgr inż. Arkadiusz Woźniak

dr Hubert Wysoczański

dr inż. Kazimierz Żarski

 

Program Council of the quarterly BUDOWNICTWO I LAW

 

dr hab. Joanna Smarż – przewodnicząca

dr inż. Stefan Pyrak – z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Jozef Kris – Słowacja

prof. dr inż. Miroslav Kyncl – Czechy

inż. Frank Frössel – Niemcy

dr inż. Jarosław Szulc

dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz

prof. Andrzej S. Nowak - USA

 

The BUDOWNICTWO I PRAWO journal is indexed in the database:

 

PBN/POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-6636b865-257f-4021-8b2d-102f341fa108

 

BazTech http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ff813ad3-51a4-40ea-aee4-064de1c9d494?q=4e1f34c9-f21e-438d-9376-91d5b7dc8e66$1&qt=IN_PAGE

 

ICI Journals Master List / ICI World of Journals Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=BUDOWNICTWO%20I%20PRAWO

 

Science Library Ceon http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=56fe1a12-f604-4d8b-99f9-9830516c95f5

 Wersja językowa PL

Promocje
Budownictwo i Prawo nr 3/2022 plik PDF
Budownictwo i Prawo nr 3/2022 plik PDF

22,00 zł

Cena regularna: 24,00 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
szt.
Wyroby budowlane - przepisy z wprowadzeniem 2016
Wyroby budowlane - przepisy z wprowadzeniem 2016

5,00 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 5,00 zł
szt.
Budownictwo i Prawo nr 2/2023 e-book
Budownictwo i Prawo nr 2/2023 e-book

28,00 zł

Cena regularna: 32,00 zł

Najniższa cena: 31,00 zł
szt.
Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne tom 1 - plik PDF
Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne tom 1 - plik PDF

20,00 zł

Cena regularna: 42,00 zł

Najniższa cena: 22,00 zł
szt.
Energoefektywny dom dostępny - plik PDF
Energoefektywny dom dostępny - plik PDF

30,00 zł

Cena regularna: 68,00 zł

Najniższa cena: 47,00 zł
szt.
Efektywność energetyczna budynków - przepisy z kometarzem
Efektywność energetyczna budynków - przepisy z kometarzem

5,00 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 5,00 zł
szt.
Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - plik PDF
Ochrona cieplna budynków – systemy izolacji cieplnej - plik PDF

69,00 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 65,00 zł
szt.
Budownictwo i Prawo nr 2/2021 plik PDF
Budownictwo i Prawo nr 2/2021 plik PDF

18,00 zł

Cena regularna: 20,00 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
PAKIET10 – Plan BIOZ, BHP i P.POŻ. (3 książki + e-book) – 25% rabatu
PAKIET10 – Plan BIOZ, BHP i P.POŻ. (3 książki + e-book) – 25% rabatu

258,00 zł

Cena regularna: 344,00 zł

Najniższa cena: 135,00 zł
szt.
Projektowanie mieszkań - plik PDF
Projektowanie mieszkań - plik PDF

80,00 zł

Cena regularna: 105,00 zł

Najniższa cena: 68,00 zł
szt.
Grzejnictwo elektryczne - plik PDF
Grzejnictwo elektryczne - plik PDF

21,00 zł

Cena regularna: 42,00 zł

Najniższa cena: 42,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl